MENU

Het Huwelijk

Voor velen misschien niet meer zo actueel, maar desondanks op z’n tijd springlevend, is het sacrament van het huwelijk en de bijbehorende voorbereiding van de kerkelijke inzegening ervan.

Doelstelling van de hiertoe ingestelde werkgroep is vanuit Parochie en Pastoraal team aandacht en tijd besteden aan bruidsparen die hun huwelijksbeloften willen bevestigen in een kerkelijke inzegening.

Uitgangspunt daarbij is dat huwenden elkaar het sacrament van het huwelijk toedienen: ze zijn dan ook zelf de eerst verantwoordelijken voor hun huwelijkssluiting. De werkgroep wil hen graag van dienst zijn via een gemeenschappelijke bezinning en voorbereiding, opdat de nieuwe levensfase óók een nieuwe stap kan zijn op weg naar persoonlijke en volwassen geloofscommunicatie.

Wat betekent dit concreet?

De bruidsparen die zich aanmelden, hebben eerst een gesprek met een pastor en worden daarna gezamenlijk voorbereid door de werkgroep die stadsbreed functioneert.

De voorbereiding gebeurt in drie gespreksavonden rond de thema’s:

  • kennismaken met elkaar
  • uitwisselen motivatie voor een kerkelijk huwelijk
  • verzamelen van liturgische bouwstenen voor de huwelijksviering.

Als afsluiting is er weer een ontmoeting met de pastor die in de huwelijksdienst voorgaat.

In de afgelopen paar jaren hebben diverse bruidsparen op deze wijze een onvergetelijke dimensie toegevoegd aan wat vaak hét feest van het leven is. De laatste jaren betreft het meestal 6 tot 10 bruidsparen per jaar over geheel Dordrecht.

Aanmelden en kosten

Een belangrijk punt voor een goed verloop van de activiteiten is een tijdige berichtgeving door het aanstaand bruidspaar aan het secretariaat van de parochie (zie contact). Na de aanmelding is het veelal mogelijk - mede afhankelijk van het aantal - b.v. een drietal bruidsparen voor een lopend halfjaar in te plannen. Door de positieve motivatie en de gelijkgezindheid van de deelnemers verlopen de bijeenkomsten heel geanimeerd.

De kosten voor het trouwen in één van de katholieke kerken zijn op te vragen via het secretariaat.