Nieuws

Mededelingen 10 en 11 juni 2017

  • Op zondag 25 juni organiseert de Broederschap van het Heylighe Hout van Dordt de jaarlijkse processie door de Dordtse binnenstad. De processie start om 14.45 uur met een korte gebedsdienst in de Grote Kerk van Dordrecht, de kerk waar in de middeleeuwen de splinter van het Kruis van Golgotha werd bewaard. De processie eindigt om 16.15 uur met een vesperdienst in de Antoniuskerk (Burg. de Raadtsingel 45, Dordrecht). In onze parochiekerk heeft het Heilig Hout tegenwoordig haar thuis. U bent van harte uitgenodigd mee te lopen.
  • Aanstaande dinsdag 13 juni - de sterfdag van H.Antonius van Padua - wordt in de Antoniuskerk (Burg. de Raadtsingel 45, Dordrecht) de Antoniusdag gehouden. Op deze dag komen vanuit het gehele land vele Antoniusvrienden, die geabonneerd zijn op het tijdschrift “Onze Vriend St.Antonius”, naar Dordrecht. Ook u bent welkom: om 11.00 uur is de Hoogmis, om 14.00 uur het Lof.
scroll back to top

Video over het vormsel: Waarom zou dat iets voor jou zijn?

Evangelie volgens Matteus Hoofdstuk 3, 4-6 en 13-16

4Johannes nu droeg een kleed van kameelhaar en een leren gordel om zijn lenden. Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. 5Toen trok Jeruzalem, Judea en heel de Jordaanstreek naar hem uit 6en zij lieten zich door hem dopen, terwijl zij hun zonden beleden.
...

Jezus door Johannes gedoopt

13In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen. 14Maar Johannes wilde Hem tegenhouden met de woorden: “Ik heb uw doopsel nodig, en Gij komt tot mij?” 15Jezus antwoordde hem: “Laat nu maar; want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen.” Toen liet hij Hem toe. 16Nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open en Hij zag de Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en over zich komen;

Bron: https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/mattheus/matteus/3

Evangelie volgens Matteus Hoofdstuk 26, 26-29

Instelling van de eucharistie

26Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: “Neemt, eet; dit is mijn Lichaam.” 27Daarna nam Hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe met de woorden: “Drinkt allen hieruit. 28Want dit is mijn Bloed van het Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. 29Maar Ik zeg u: van nu af zal Ik niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt tot op de dag waarop Ik met u, nieuw, zal drinken in het Koninkrijk van mijn Vader.”

Bron: https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/mattheus/matteus/26

Evangelie volgens Johannes Hoofdstuk 20, 19-23

Jezus verschijnt aan de apostelen

19In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 20“Vrede zij u.” Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. 21Nogmaals zei Jezus tot hen: “Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.” 22Na deze woorden blies Hij over hen en zei: “Ontvang de heilige Geest. 23Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.”

Bron: https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/mattheus/johannes/20

Evangelie volgens Matteus Hoofdstuk 25, 14-29

Het gebruik van de talenten

14Het is er mee als met de man die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn dienaars bij zich riep om hun zijn bezit toe te vertrouwen. 15Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de andere twee, aan een derde een, ieder naar zijn bekwaamheid. Daarna vertrok hij. 16Die de vijf talenten gekregen had, ging er terstond mee werken en verdiende er vijf bij. 17Zo verdiende ook degene die de twee gekregen had, er twee bij. 18Maar die dat ene had gekregen, ging een gat in de grond graven en het geld van zijn heer verbergen. 19Een hele tijd later kwam de heer van die dienaars terug en hield afrekening met hen. 20Die vijf talenten gekregen had, trad naar voren en bood nog vijf talenten aan met de woorden: Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend. 21Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer. 22Nu trad die van de twee talenten naar voren en zei: Heer, twee talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend. 23Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer. 24Tenslotte trad ook die het ene talent had gekregen naar voren en zei: Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt, die oogst waar gij niet gezaaid hebt en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid. 25Daarom was ik bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen. Hier hebt ge uw eigendom terug. 26Maar zijn meester gaf hem ten antwoord: Slechte en luie knecht, je wist dus dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid? 27Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten, dan zou ik bij mijn komst mijn bezit met rente teruggekregen hebben. 28Neemt hem dus dat talent af en geeft het aan wie de tien talenten heeft. 29Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden; maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden zelfs wat hij heeft.

Bron: https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/mattheus/matteus/25

Evangelie volgens Matteus Hoofdstuk 25, 31-46

Het laatste oordeel

31Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie. 32Alle volken zullen voor Hem bijeengebracht worden en Hij zal ze in twee groepen scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken. 33De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand, maar de bokken aan zijn linker. 34Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. 35Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, 36Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht. 37Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? 38En wanneer zagen wij U als vreemdeling en hebben U opgenomen, of naakt en hebben U gekleed? 39En wanneer zagen we U ziek of in de gevangenis en zijn U komen bezoeken? 40De Koning zal hun ten antwoord geven: Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan. 41En tot die aan zijn linkerhand zal Hij dan zeggen: Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwig vuur dat bereid is voor de duivel en zijn trawanten. 42Want Ik had honger en gij hebt Mij niet te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; 43Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij niet opgenomen, naakt en gij hebt Mij niet gekleed; Ik was ziek en in de gevangenis en gij zijt Mij niet komen bezoeken. 44Dan zullen ook zij antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor U gezorgd? 45Daarop zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij niet voor een van deze geringsten hebt gedaan, hebt gij ook voor Mij niet gedaan.

Bron: https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/mattheus/matteus/25

scroll back to top

Mededelingen 3 en 4 juni 2017

Zondagavond 4 juni, bent u welkom in de gebedswake die de zusters van Maria Morgenster uit Dordrecht organiseren ter gelegenheid van Pinksteren. U bent welkom tussen 19.00 en 20.30 uur. Kom gerust langs voor een kwartier, een half uur of langer - alleen, met vrienden of met uw familie. Het is een tijd van aanbidding voor het Heilig Sacrament en er is biechtgelegenheid. De tijd van gebed wordt door de zusters begeleid met teksten en liederen om u te helpen tot een persoonlijke en stille ontmoeting met Jezus te komen.  Om even in gesprek te gaan met Jezus, om kracht te putten bij de Heer en om de Heilige Geest op een bijzondere manier te ontvangen als de bron van uw hele leven en heel uw handelen. We zien u vanavond graag, in de H.Hartkerk te Zwijndrecht (Burg. de Bruïnelaan 78).

scroll back to top

Dauwtrappen op Hemelvaart

2017-05-25-PHOTO-00001025Om 7.30 uur verzamelden we bij NS station Dordrecht-Zuid. We hadden gehoopt dat er een paar mensen zouden komen voor deze wandeling, maar de opkomst oversteeg onze verwachting: we hebben met 23 mensen samen mogen wandelen en bidden!
Via landgoed Dordwijk zijn we naar de Antoniuskerk gelopen. Op het landgoed hebben we een kort gebedsmoment mogen houden. Diaken Franck ging ons voor in gebed en we hebben gezamenlijk een aantal Taize liederen gezongen. Franck sprak over het stoppen met het oude kijken, om zo met het nieuwe kijken te kunnen beginnen.

2017-05-25-PHOTO-00001026Hemelvaart is Jezus zien in zijn nieuwe Lichaam: de Kerk, waarbij het hemelse het doel is van je leven. Dit nieuwe kijken zorgt ervoor dat je niet krampachtig probeert het aardse naar je hand te zetten. Hemelvaart wil je de kracht geven om in dit leven eruit te halen wat erin zit.

Bij aankomst op het kerkplein van de Antoniuskerk hebben we een korte afsluiting met gebed gehad, waarna er koffie en thee voor ons klaarstond in de parochiezaal (met dank aan de locatieraad). 2017-05-25-PHOTO-00001028Na het even bijkomen van de wandeling was er de eucharistieviering voor de hele parochie.

Het gaf een heel goed en warm gevoel om met zoveel mensen te mogen wandelen en te praten. Het was erg mooi om te zien dat je steeds andere mensen samen zag lopen en praten. Het ene moment over het geloof, maar ook over andere dingen die je bezig houden in het leven. Vol energie kwam ik uit de Eucharistie en kijk er naar uit volgend jaar met nog meer mensen te mogen wandelen.

Maaike Koster

scroll back to top

Geslaagde impulsdag kerkmuziek

HNicolaas IMG 0215Zaterdag 13 mei was de parochie brede impulsdag kerkmuziek. Een veertigtal geïnteresseerden van alle locaties en koren uit onze parochie kreeg in de H. Hartkerk te Zwijndrecht een divers en inspirerend programma aangeboden met daarnaast ook veel gelegenheid tot onderlinge ontmoeting en als rode lijn door de dag werd er uiteraard ook heel veel met elkaar gezongen.

scroll back to top

Lees meer...

Mededelingen 27 en 28 mei 2017

  • Op woensdagavond 31 mei is er weer Geloofsverdieping. U bent welkom in de Titus Brandsmakapel bij de Verrezen Christuskerk (Nolensweg 8, Dordrecht). De avond begint om 20.00 uur. Op deze avond laten we paus Franciscus aan het woord. Hij schreef de milieu-encycliek Laudato Si. Pater Falco Thuis is onze gast. Hij is een kenner van het denken van onze paus en heeft zich in de encycliek verdiept. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met Karmelkring Elia. 
  • Volgend weekend (Pinksteren) is er een extra collecte voor de missionarissen. De Pinksteractie is een van de belangrijkste pijlers van de Week Nederlandse Missionaris. Missionarissen geven zo veel en vragen zo weinig. Soms kunnen zij echter wel wat steun gebruiken. Niet alleen de honderden missionarissen en missionair werkers, maar ook de mensen met en voor wie zij werken. Steun de actie en laat zien dat we in onze parochie allemaal achter onze missionarissen staan.
  • Op zondag 4 juni bent u tussen 19.00 en 20.30 uur welkom in de gebedswake die de zusters uit Dordrecht ter gelegenheid van Pinksteren organiseren in de H.Hartkerk te Zwijndrecht (Burg. de Bruïnelaan 78). Het is een tijd van aanbidding voor het Heilig Sacrament met biechtgelegenheid. Deze tijd van gebed wordt door de zusters begeleid met teksten en liederen om u te helpen tot een persoonlijke en stille ontmoeting met Jezus te komen. Kom gerust langs voor een kwartier, een half uur of langer - alleen, met vrienden of met uw familie. Om even in gesprek te gaan met Jezus, om kracht te putten bij de Heer en om de Heilige Geest op een bijzondere manier te ontvangen als de bron van uw hele leven en heel uw handelen.
scroll back to top

KKD - 2017-05-31 Herinnering

KKD - 2017-05-31 Herinnering

scroll back to top

Mededelingen 20 en 21 mei 2017

  • Dit weekend 20 en 21 mei wordt in onze parochie de extra halfjaarlijkse caritas-collecte gehouden voor de PCI.
  • Op Hemelvaartsdag bent u van harte welkom om mee te gaan dauwtrappen. We lopen ongeveer 5 km en vertrekken om 7.30 uur vanaf het NS-station Dordrecht Zuid. Halverwege is er een gebedsmoment en uiteindelijk komen we uit bij de Antoniuskerk. Daar is dan koffie en thee, en vieren we om 9.30 uur de eucharistie. Met bus of trein kunt u uiteindelijk weer terug naar het startpunt. Voor het dauwtrappen kunt u zich opgeven bij het parochiesecretariaat ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).
  • Op Hemelvaartsdag is er één parochiebrede eucharistieviering. Deze zal worden gehouden in de Antoniuskerk (vlakbij het station van Dordrecht). De viering begint om 9.30 uur en het pastoraal team gaat voor.
scroll back to top

Geloven in de ander - samen werken aan een andere wereld

WNM 2017 Banner

Met hart en ziel zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor de ander. Zij zijn solidair met arme en uitgesloten mensen en blijven als anderen gaan. Zij leven samen met hen en staan naast de ander. Dat geeft de ander kracht en moed de eigen levensomstandigheid te veranderen.
Geloven in de kracht van de ander. Dat doen father Nol Verhoeven, Mill Hill-missionaris in Kameroen en Ellen Schouten, missionair werker in Venezuela.

scroll back to top

Lees meer...

Foto eerste heilige communie Antoniuskerk 2017

Zondag 14 mei 2017 hebben 17 communicanten hun eerste heilige communie gedaan in de Antoniuskerk.

Communicanten Antonius 2017 05339
Foto: fotostudio POPpictures.

scroll back to top
feed-image RSS feed