Geloofsverdieping Dr. Ruud Gouw

Dit jaar wordt herdacht dat 400 jaar geleden de Synode van Dordrecht werd geopend. Deze kerkvergadering werd op last van de Staten-Generaal samengeroepen om een einde te maken aan de controverse tussen de remonstranten en de contra-remonstranten, een controverse die ook voor maatschappelijke onrust zorgde. Eén en ander had te maken met de predestinatieleer, die zegt dat God reeds bij voorbaat heeft besloten wie voor het eeuwig heil is bestemd en wie niet. Hierbij beroept men zich op de apostel Paulus, in bijzonder op diens Romeinenbrief. 

Pastoor Dr. Ruud Gouw is nieuwtestamenticus met specialisatie Paulus. Aan hem leggen wij de vraag voor welke ideeën Paulus heeft over predestinatie en in hoeverre wij daaraan conclusies kunnen verbinden wat betreft onze voorbestemming. 

Deze vindt plaats op dinsdag 20 maart om 20.00 uur in de Titus Brandsma Gedachteniskapel, Nolensweg 8 te Dordrecht.

U bent voor deze avond van harte uitgenodigd. De toegang is vrij en aanmelden is niet nodig.

scroll back to top